Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna

Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna

A recipe by Bhavna's Kitchen (YouTube Channel)

Bombay Pav bhaji - Street food by BhavnaA recipe by Bhavna's Kitchen (YouTube Channel)

Summary

Rate it!0050

  Steps

  1. Step 1
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  2. Step 2
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  3. Step 3
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  4. Step 4
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  5. Step 5
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  6. Step 6
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  7. Step 7
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  8. Step 8
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  9. Step 9
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  10. Step 10
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  11. Step 11
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  12. Step 12
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna
  13. Step 13
   Bombay Pav bhaji - Street food by Bhavna